Jak přihlásit Vaše dítě do LMŠ Hlubáček?

Do naplnění kapacity školy přijímáme děti v průběhu celého školního roku.

Ceník školného najdete v kapitole Úřední deska - Ceník.

Před zápisem dítěte do Lesní mateřské školy Hlubáček doporučujeme, aby se rodiče či zákonní zástupci dítěte přišli podívat, seznámit se s námi a informovat se o všem, co se týká výchovy a vzdělávání dětí a provozu v LMŠ Hlubáček.

Při zápisu dětí do LMŠ Hlubáček zákonní zástupci dítěte přinesou tyto doklady:

Všechny potřebné dokumenty naleznete také v kapitole Úřední deska - Dokumenty.

V případě naplnění kapacity budou přednostně přijímány děti, které jsou v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti, které se hlásí k celotýdenní docházce.

Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře. Potvrzení na žádost vydá lékař dítěte. Potvrzení může být součástí Žádosti o přijetí nebo jako samostatná příloha.

Žádosti o přijetí dětí do MŠ jsou řádně evidovány a Rozhodnutí o přijetí také.

Přijímání dětí na školní rok 2021/2022 se řídí směrnicí a obsahuje závazná kritéria přijímání dětí.