Pedagogická koncepce

Výchovně vzdělávací proces se v Hlubáčku řídí podle Školního vzdělávacího programu (ŠVP), který, stejně tak jako v ostatních mateřských školách, vychází z pedagogického konceptu MŠMT České republiky, tzv. Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

Výchova přírodou a v přírodě

To největší bohatství - rozmanité přírodní prostředí - dětem nabízí nekonečnou škálu aktivit. Inspiruje je ke hře i k získávání dovedností a vědomostí, přispívá k rozvoji kreativity a fantazie. Pohybem v členitém terénu a při hře s přírodninami se přirozeným způsobem vyvíjí hrubá i jemná motorika, prostorová představivost a tvořivost. Posiluje se fyzická a psychická odolnost dětí. Pro tvorbu jsou upřednostňovány přírodní materiály, avšak používáme také různé didaktické pomůcky, výtvarné potřeby a jiné výukové materiály.

Nemalým přínosem častého pobytu v přírodě je možnost prožít rytmus změn ročních období a přírodních jevů, které dětem ukazují, že příroda není neměnná a že pro všechna roční období existují specifické jevy, pro ně vlastní. Učí se tak přizpůsobovat proměnám počasí a využívat možnosti, které se v daném období nabízí.

Svobodná hra

Nejpřirozenější pedagogickou metodou je svobodná, volná hra dětí. V době zaměřené hlavně na výkon, na počet navštěvovaných kroužků, zůstává svobodná hra dětí stále tím základním prostředkem, pro rozvoj představivosti a kreativity - tedy jedním ze základních kamenů úspěšného učení. A je to právě příroda, která vytváří nekonečný inspirující prostor pro volnou hru. Svobodná hra s jednoduchými, prostými hračkami a přírodninami poskytuje dětem náplň, která přesně odpovídá stádiu vývoje, v kterém se právě nachází a vyhovuje jejich individuálním potřebám. Zkušený pedagog pak citlivým komentářem, nasměrováním dovede dítě k hlubšímu a komplexnímu poznání.

Malý počet dětí ve skupině

Při kontaktu s vrstevníky si děti rozvíjejí sociální dovednosti, komunikaci a týmovou spolupráci. Malý počet dětí ve skupině, stálá přítomnost dvou průvodců, to vše poskytuje prostor pro uvědomování a sdílení pocitů, respektování individuálních potřeb dětí, jejich tempa a možnosti volby, učení se formulovat své potřeby, přijímat odmítnutí i ocenění. Děti a dospělí se stávají partnery v komunikaci. Uplatňování principů respektovat a být respektován, projevování svobodné vůle v souladu s dodržováním pravidel skupiny a pravidel lesa je přirozeností.

Environmentální výchova

Nejen pobytem v přírodě, uprostřed lesa, ale také zapojením do činností každodenního života se děti seznamují s principy udržitelného života. Pravidelné setkávání s přírodou děti vede k tomu, že si k ní vytvářejí pozitivní vztah. Postupně si uvědomují, že lidé mohou svým chováním přírodu ovlivnit. Odpovědný vztah k přírodě je prohlubován činnostmi jako je třídění odpadu, recyklace materiálů a předmětů, šetrné hospodaření s vodou, používání ekologické toalety, kompostování.

Zážitková pedagogika

Vzdělávání v LMŠ Hlubáček bude doplněno též o prvky tzv. zážitkové pedagogiky, neboť prožitek a emoce, které ji provází jsou velmi silnými a účinnými prostředky učení. Proto budeme navštěvovat různé řemeslné dílny, rostlinné i živočišné farmy a statky v blízkém okolí, aby měly děti okamžitou zpětnou vazbu a propojení teorie s praxí. Považujeme za velmi důležité, aby byly děti v dnešním konzumním světě od mala vedeny k úctě k práci, řemeslu, k uvědomění si, že za každým výrobkem stojí lidská práce, síla, zručnost a že je potřeba si věcí a lidské práce vážit.

Spolupráce s rodiči

Setkávání s Vámi, rodiči, je pro nás nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu Vašich dětí. Pravidelné konzultace, které umožňují pedagogům i rodičům společný postup při rozvoji dětí, jsou pro nás důležitou zpětnou vazbou. Společné slavnosti, kulturní, sportovní, tvořivé a prožitkové akce a brigády, tím vším doufáme poroste vzájemná důvěra a spolupráce.