Přihláška

Jak přihlásit Vaše dítě do LMŠ Hlubáček?

Do naplnění kapacity školy přijímáme děti v průběhu celého školního roku.

Před zápisem dítěte do Lesní mateřské školy Hlubáček doporučujeme, aby se rodiče či zákonní zástupci dítěte přišli podívat, seznámit se s námi a informovat se o všem, co se týká výchovy a vzdělávání dětí a provozu v LMŠ Hlubáček.

Při zápisu dětí do LMŠ Hlubáček zákonní zástupci dítěte přinesou tyto doklady:

Všechny potřebné dokumenty včetně Provozního řádu LMŠ Hlubáček naleznete také v kapitole Praktické informace - podkapitola Dokumenty.

V případě naplnění kapacity budou přednostně přijímány děti, které jsou v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti, které se hlásí k celotýdenní docházce.

Podle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění může předškolní zařízení přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním (příp. má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci).

Pro tento školní rok přijímáme děti až do naplnění kapacity školy. Termín přijímacího řízení pro následující školní rok 2019/2020 bude zveřejněn na webu školy v březnu 2020. Přijímací řízení probíhá v Lesní mateřské škole (dále jen LMŠ) Hlubáček na základě Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a Vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání v posledním platném znění a dle Kritérií přijímacího řízení LMŠ Hlubáček uvedených ve Vnitřní směrnici ředitele školy.

Žádosti o přijetí dětí do MŠ jsou řádně evidovány a Rozhodnutí o přijetí také.

Informace o povinném předškolním vzdělávání určené pro zákonné zástupce dětí, vydané MŠMT ČR