Přihláška

Jak přihlásit Vaše dítě do LMŠ Hlubáček?

Provoz LMŠ Hlubáček bude zahájen 2. září 2019.

Před zápisem dítěte do Lesní mateřské školy Hlubáček doporučujeme, aby se rodiče či zákonní zástupci dítěte přišli podívat, seznámit se s námi a informovat se o všem, co se týká výchovy a vzdělávání dětí a provozu v LMŠ Hlubáček. Zde si můžete ve čtvrtek 11. 4. 2019 od 9 do 11 hodin vyzvednout Žádost o přijetí a Evidenční list (ty lze stáhnout níže na této stránce nebo v kapitole Dokumenty).

Zápis - přijímací řízení - do LMŠ Hlubáček proběhne v pondělí 13. 5. 2019 od 9 do 11 hodin a ve čtvrtek 16. 5. 2019 od 15 do 18 hodin a to přímo v zázemí LMŠ Hlubáček (GPS: 50.0870900N, 15.9747764E) - vstup ze silnice vedoucí na Podlesí (vedle minigolfu).

Podrobné informace, jak postupovat při zápisu a kritéria pro přijímání dětí do LMŠ Hlubáček naleznete ve Vnitřní směrnici ředitele školy. Všechny potřebné dokumenty včetně Provozního řádu LMŠ Hlubáček naleznete v kapitole Praktické informace - podkapitola Dokumenty.

Při zápisu dětí do LMŠ Hlubáček zákonní zástupci dítěte přinesou tyto doklady:

V případě naplnění kapacity budou přednostně přijímány děti, které jsou v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti, které se hlásí k celotýdenní docházce.

Podle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění může předškolní zařízení přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním (příp. má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci).

Přijímací řízení probíhá v Lesní mateřské škole (dále jen LMŠ) Hlubáček na základě Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a Vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání v posledním platném znění a dle Kritérií přijímacího řízení LMŠ Hlubáček uvedených ve Vnitřní směrnici ředitele školy.

Děti jsou do mateřské školy přijímány dle Vnitřní směrnice ředitele školy pro stanovení podmínek pro podávání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Žádosti o přijetí dětí do MŠ jsou řádně evidovány a Rozhodnutí o přijetí také.

Informace o povinném předškolním vzdělávání určené pro zákonné zástupce dětí, vydané MŠMT ČR