Kritéria pro přijetí dítěte do LMŠ Hlubáček

Seznam kritérií najdete níž v textu.

Ředitelka Lesní mateřské školy (dále jen LMŠ) Hlubáček, sídlem: 1.máje 256, Holice 534 01, po dohodě se zřizovateli a v souladu s vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů a s odst. 2, § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů stanoví následující upřesnění pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021.

Místo vydávání žádosti: zázemí LMŠ Hlubáček, GPS: 50.0870900N, 15.9747764E, parcelní číslo 6995/8, 7006/11, k.ú.: Holice v Čechách 641146. Webové stránky LMŠ Hlubáček: www.hlubacek.cz.

Termín vydávání žádosti: Osobně je možné si vyzvednout žádost a evidenční list v zázemí LMŠ Hlubáček dne 1. 4. 2020 od 8 do 9 hodin

Žádost a evidenční list je možné si stáhnout na webových stránkách LMŠ Hlubáček: www.hlubacek.cz a odevzdat je ve stanoveném termínu vyplněné.

Termín odevzdání žádosti odpovědným osobám - ZÁPIS do LMŠ Hlubáček:

6. 5. 2020od 15 do 17 hodin.

13. 5. 2020od 9 do 11 hodin.

Místo odevzdání žádosti: zázemí LMŠ Hlubáček, GPS: 50.0870900N, 15.9747764E, parcelní číslo 6995/8, 7006/11, k.ú.: Holice v Čechách 641146.

Místo, termín a doba pro odevzdání žádosti budou také zveřejněny na webových stránkách LMŠ Hlubáček: www.hlubacek.cz.

Osoby odpovědné za příjem a evidenci žádostí: 

  • ředitelka školy Mgr. Karolína Zelenková

Termín odevzdání žádosti je doba rozhodná pro započetí správního řízení dle předem stanovených kritérií LMŠ Hlubáček. O přijetí dítěte nerozhoduje datum ani pořadí odevzdání žádosti.

Výsledky přijímacího řízení budou oznámeny pod registračními čísly na webových stránkách školy dne 1. 6. 2020 a to po dobu nejméně 15 dnů. Rozhodnutí bude k vyzvednutí dne 8. 6. 2020 od 8:00 do 9:00 hodin. Nevyzvednutá záporná rozhodnutí obdrží zákonný zástupce dítěte doporučeným dopisem.

Dle § 34 školského zákona je pro děti, které dosáhnou věku 5 let do 31. srpna 2020, povinné předškolní vzdělávání. Povinnost předškolního vzdělávání se vztahuje na občany České republiky, kteří pobývají na jejím území déle než 90 dnů, dále na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území ČR pobývají déle než 90 dnů, a na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů. 

Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, případně má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 34 odst. 5 školského zákona stanoví, že při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů). Tato povinnost se nevztahuje na děti v povinném předškolním vzdělávání (děti, které dosáhnou 5 let k 31. srpnu 2020).

Nedílnou součástí žádosti je souhlas zákonného zástupce se zpracováním osobních údajů a seznámení se se Směrnicí stanovení podmínek pro podávání žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.  

Zákonným zástupcům bude umožněno nahlížet do svého spisu (§ 36 odst.3 a § 38 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád) a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

U zápisu zákonný zástupce předloží:

  • Kompletně vyplněnou přihlášku
  • Občanský průkaz zákonných zástupců dítěte (stačí pouze předložit)
  • Rodný list dítěte (stačí pouze předložit)
  • Očkovací průkaz (stačí pouze předložit)
  • Kartičku pojištěnce (stačí pouze předložit)

Kritéria pro přijímání dětí do LMŠ Hlubáček

Kritéria

Specifikace

Body

Věk dítěte – dosažení věkové hranice k datu

6 let – nar. do 31.8. 2014

5 let – nar. do 31.8. 2015

10

4 roky – nar. do 31.8. 2016

8

3 roky – nar. do 31.8. 2017

6

2 roky – nar. do 31.8. 2018

0

Sourozenec

při současném nástupu dvou a více sourozenců

4

Vztah ke škole

děti zaměstnanců a zřizovatelů LMŠ Hlubáček

3

Kapacita LMŠ Hlubáček je 15 míst.

V případě rovnosti bodů bude přihlédnuto k datu narození dítěte.

V Holicích dne 13. 3. 2020.

Mgr. Karolína Zelenková, ředitelka školy